Hlavní stránkaObchodní podmínky

Kde nás najdete

Ukázat na mapě
ELEX
Selská 27
Brno Maloměřice
614 00

T: +420 543 255 251/2
F: +420 543 255 148

Otvírací doba:
pondělí - pátek: 9-17 hodin
sobota a neděle: zavřeno

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.elexbrno.cz.

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Vymezení pojmů stavu zboží

Nové zboží – Ve stavu od výrobce, v originálním obalu a standardním příslušenstvím
Repasované zboží – Použité, otestované, odpovídající technickým parametrům uváděných výrobcem. Bez originálního obalu, příslušenství se může lišit od standardního. Stav odpovídá stáří a způsobu použití.
Komisní zboží – Použité, zkontrolované. Bez originálního obalu, pokud není uvedeno jinak bez příslušenství. Stav odpovídá stáří a způsobu použití.

Prodávající

nové a repasované zboží:
Richard Hrozek – ELEX, K Lipinám 858, 664 01, Bílovice nad Svitavou
DIČ: CZ6811010107 IČ:62092065
provozovna: Křenová 292/12, 602 00 Brno

komisní zboží:
ELEX elektronik s.r.o., Soběšická 1089/59, 614 00, Brno – Husovice
IČ: 27702847
zapsán Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 53192
prodejce není plátce DPH

Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Dodání zboží

Zboží je dodáváno prostřednictvím přepravní společnosti General Parcel. Zboží skladem je běžně expedováno následující pracovní den od potvrzení objednávky, nejdéle však do 3 pracovních dnů. Dodání je obvykle v dopoledních hodinách následující den od expedice.

U zboží, které skladem není, je vždy uveden termín dodání. Kupující je průběžně informován o stavu objednávky.

Cena přepravy za jeden balík je 140Kč, v případě dobírky 190Kč.

Po předchozí domluvě na termínu je možný osobní odběr na adrese provozovny.

Ceny

nové zboží – ceny jsou bez DPH
repasované zboží – ceny jsou bez DPH
komisní zboží – ceny jsou koncové, prodejce není plátce DPH
viz výše v odstavci Prodejce

Záruka

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka.

Kupující má při uplatnění záruky:

  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva kupujícímu náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,
  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého jsou porušeny plomby nebo do něho bylo neoprávněně zasahováno.

Záruční doba na zboží nekomerční povahy:

  • nové 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak
  • repasované 6 měsíců, pokud není uvedeno jinak
  • komisní 14 dnů, pokud není uvedeno jinak

Reklamace

Pokud dodané zboží při dodání nebo v záruční lhůtě vykazuje vady jiné, než odpovídá obvyklému používání nebo opotřebení, má kupující právo uplatnit reklamaci. Doporučujeme zákazníkům, aby z důvodů lepší prokazatelnosti reklamaci uplatnili písemně (např. e-mailem) a uvedli vedle výstižného popisu vady a zboží, kterého se vada týká, také číslo faktury.

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na úhradu nákladů spojených s reklamací. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má kupující také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Objednávkou kupující souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa a také fakturační údaje, poskytnuté prodejci budou použity pro účely vyřízení objednávky a nebudou zneužity. Nebudou zejména poskytnuty třetím stranám, využity k periodické reklamě a budou chráněny v souladu s předpisy České republiky. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně vypovědět.